Privacy beleid

PRIVACYVERKLARING

R-WebDesign,
gevestigd aan Roggestraat 139 7311CC APELDOORN,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://r-webdesign.nl
Roggestraat 139
7311CC APELDOORN
Telefoon: +31 6 4608 2389

Persoonsgegevens die wij verwerken
R-WebDesign verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
R-WebDesign verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
R-WebDesign neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van R-WebDesign) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
R-WebDesign bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen.

Indien u een overeenkomst met R-WebDesign heeft afgesloten (het ontwerpen van een website of een onderhoudscontract voor uw website) worden uw persoonsgegevens bewaard gedurende de periode waarin deze werkzaamheden voor u worden uitgevoerd.

Heeft u van R-WebDesign een offerte ontvangen en u accepteert deze niet, dan worden uw persoonsgegevens binnen 10 dagen nadat wij uw schriftelijke afwijzing hebben ontvangen verwijderd.

Heeft u contact opgenomen met R-WebDesign via het contactformulier en dit contact leidt niet tot een offerte of opdracht, dan verwijdert R-WebDesign uw persoonsgegevens binnen drie maanden nadat het laatste schriftelijke contact heeft plaats gehad. U kunt via het contactformulier een verzoek indienen indien u de persoonsgegevens eerder verwijderd wilt hebben.

Delen van persoonsgegevens met derden
R-WebDesign deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. R-WebDesign blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt R-WebDesign uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

R-WebDesign heeft een bewerkersovereenkomst met:

Antagonist B.V.
Neptunusstraat 27B 7521 WC Enschede Nederland

Antagonist verzorgt de hosting van de website van R-WebDesign en de opslag van emailberichten.

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 Verenigde Staten

Google Analytics is een dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Met Google delen wij analytische gegevens. Deze gegevens zijn anoniem en niet terug te voeren tot een persoon.

Google Drive is een dienst van Google die, als onderdeel van het met R-WebDesign afgesloten onderhoudscontract, wordt gebruikt voor het opslaan van back-ups van uw website. Deze back-ups worden door R-WebDesign jaarlijks, in de maand juni, verwijderd voor zover ze ouder zijn dan zes maanden. Indien u dat wenst kunnen deze oude back-ups aan u worden overgedragen na een daartoe ontvangen schriftelijk verzoek. R-WebDesign kan u hiervoor kosten in rekening brengen op basis van het dan geldende uurtarief.

GoDaddy.com WP Europe
Trg republike 5, 11000 Belgrado, Servië

Indien u een onderhoudscontract voor uw website hebt afgesloten met R-WebDesign, dan voeren wij deze uit met behulp van ManageWP, een service van Godaddy.com WP Europe. Via ManageWP wordt uw website dagelijks gemonitord. ManageWP informeert R-WebDesign wanneer technische aanpassingen van uw website moeten worden uitgevoerd.

Daarnaast wordt door ManageWP eenmaal per maand een back-up gemaakt van uw website. Deze back-up wordt opgeslagen op de server van ManageWP. Deze back-ups worden jaarlijks, in de maand juni, verwijderd voor zover ze ouder zijn dan zes maanden.

ManageWP wordt bovendien gebruikt voor het aanmaken van maandrapportages waarmee
R-WebDesign u informeert over de technische aanpassingen van uw website die zijn verwerkt, de resultaten van snelheids- en veiligheidstest(en) van uw website en statistische gegevens over het bezoek aan uw website. Deze rapportages worden jaarlijks, in de maand juni, verwijderd voor zover ze ouder zijn dan zes maanden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
R-WebDesign gebruikt technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Wilt u weten welke cookies wij gebruiken? Kijk dan hier.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door R-WebDesign. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via het contactformulier.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

R-WebDesign wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
R-WebDesign neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Deze privacyverklaring is ingegaan op 7 mei 2018
R-WebDesign behoudt zich het recht voor deze verklaring aan te passen.

Contactgegevens

R-WebDesign
Roggestraat 139
7311 CC Apeldoorn
E: contactformulier

Sociale Media